Sykemelding

IMG_0026

Lov om folketrygd krever at du må vurderes av en lege for å kunne bli sykmeldt. Du må derfor alltid komme til time hvis du mener du trenger en sykmelding.

Sykemelding er aktuelt dersom man på grunn av sykdom, skade eller lyte er fullt eller delvis arbeidsufør.

Legen kan bare sykemelde f.o.m. undersøkelsesdatoen, og evt. 3 dager tilbake i tid dersom man tok kontakt første sykedag og ikke fikk time før senere.

Dersom du må være hjemme med sykt barn, skal du ikke sykmeldes, men bruke omsorgspermisjon. Den lege som har undersøkt og behandlet barnet kan skrive en bekreftelse på at barnet er sykt.

Legeerklæringer ved avbestilling av reise er bare aktuelt dersom avbestillingen skyldes akutt oppstått og alvorlig sykdom eller skade.

Det er nye regler ved sykepenger under utenlandsopphold. Det kreves nå ingen legeerklæring, men den sykmeldte må avklare med sykmelder (lege) at utenlandsoppholdet ikke vil forlenge sykdomsforløp. Den sykmeldte må selv søke om å beholde sykepenger. Skjema for dette finnes på nav.no.